ODSZKODOWANIA


Z JAKIEGO TYTULU, MOZESZ STARAC SIE O ODSZKODOWANIE?       

ORAZ

RODZAJE ODSZKODOWAN?


 1. SZKODY OSOBOWE

 Aby skutecznie uzyskać wysokie odszkodowanie trzeba dobrze przygotować sprawę nie tylko pod względem prawnym, ale przede wszystkim pod względem dowodowym. Często bowiem, nawet przy poważnych wypadkach osoby poszkodowane dysponują jedynie ogólną kartą wypisową ze szpitala.Odszkodowanie:

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. W przypadku odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC wyrównaniu podlegają poniesione przez poszkodowanego koszty leczenia w tym zabiegów i operacji, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, przewozu do szpitala, do lekarza, do domu itp. Również wyrównaniu podlegają np.: utrata zarobków, i innych dochodów na skutek niemożności wykonywania pracy. Zakład ubezpieczeń, odpowiedzialny z tytułu ubezpieczenia OC , musi pokryć także koszty wizyt u prywatnych lekarzy potwierdzonych rachunkami. Jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, może domagać się pokrycia kosztów przystosowania do wykonywania innego zawodu. Zgodnie z art. 6 k.c. roszczenia w tym zakresie muszą być poparte należytymi dowodami.

 

Zadośćuczynienie:
W wypadkach uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Przyznanie zadośćuczynienia jest możliwe bardzo często, gdyż uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia łączy się najczęściej z doznaniem przez poszkodowanego uczuciem krzywdy. Składają się na nie cierpienia fizyczne ale też, przede wszystkim, cierpienia psychiczne (ujemne uczucia związane ze skutkami cierpień fizycznych doznanych w wyniku uszkodzenia ciała). Zadaniem zadośćuczynienia pieniężnego jest złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych, choćby pośrednio, przez zwiększenie możliwości poszkodowanego w nabywaniu dóbr i usług według swego wyboru. Zadośćuczynienie jest wypłacane w formie jednorazowej wypłaty uwzględniającej wszelkie cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego, a jego wysokość zależy od oceny i uznania sądu. Zależy ono od okoliczności konkretnej sprawy: nasilenia cierpień, okresu trwania choroby i leczenia, rozmiaru kalectwa jak i wieku poszkodowanego, zawodu, majątku oraz nawet postawy sprawcy wypadku drogowego. Jeżeli macie Państwo wątpliwości dotyczące wysokości zadośćuczynienia, lub nie wypłacono wam go wcale prosimy o zgłoszenie się do naszej firmy. Nasi prawnicy po konsultacji z biegłymi z zakresu medycyny, określą maksymalną wysokość zadośćuczynienia, oraz wystąpią z odpowiednim roszczeniem w stosunku do zakładu ubezpieczeń.

 

Renta:
Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Aby powstały przesłanki do przyznania renty należy ujawnić u pokrzywdzonego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, które miały trwały charakter. Renta przyznawana jest na: czas nieokreślony, kiedy to jej uchylenie bądź zmiana wysokości jest dopuszczalna tylko w razie zmiany okoliczności, czas określony, dokładnie ustalony. Renta ma na celu wynagrodzenie przyszłej szkody. Powstanie zaś tej szkody musi być pewne jako konieczna konsekwencja stanu obecnego. Ma ona wyrównywać szkodę w postaci wydatków na zwiększone potrzeby, utraty zarobków oraz nie osiągnięcia określonych korzyści majątkowych, które były do osiągnięcia przez poszkodowanego przed wypadkiem. Określenie tych wydatków i wielkości utraconych korzyści ma istotne znaczenie dla ustalenia wysokości renty. Przy ustaleniu wielkości renty wyróżnia się dwie sytuacje:
• kiedy poszkodowanemu przysługuje renta z ubezpieczenia społecznego, i w tym właśnie przypadku odpowiedzialny posiadacz pojazdu mechanicznego, a więc ubezpieczyciel będzie zobowiązany do świadczenia na rzecz ¬poszkodowanego renty uzupełniającej,
• kiedy poszkodowanemu taka renta z ubezpieczenia społecznego nie przysługuje, wtedy ubezpieczyciel jest zobowiązany do świadczenia na rzecz poszkodowanego pełnej renty.

 

 

2. SZKODY RZECZOWE

Często osoby poszkodowane skazane są w przypadku szkód rzeczowych na kosztorysy i wyliczenia sporządzone przez pracowników towarzystw ubezpieczeń lub osoby działające na ich zlecenie. Chodzi tutaj przede wszystkim o kosztorysy naprawylub wyliczenia wartości pojazdów czy też utraconego dochodu. Wyliczenia te są najczęściej zaniżone.

 

  W tym zakresie poza pełną obsługą prawną zapewniamy Naszym Klientom:
• pomoc rzeczoznawców dla weryfikacji stanowiska towarzystwa ubezpieczeń,
• ocenę wysokości szkody przez rzeczoznawców z zakresu motoryzacji wpisanych na listy biegłych sądowych,
• ocenę handlowego ubytku wartości pojazdu,
• wyliczenie utraconych dochodów przez biegłego rewidenta

Na pojęcie szkody składają się dwa elementy: pierwszym z nich jest rzeczywista strata, którą poniósł poszkodowany (strata majątkowa), drugim - pozbawienie go korzyści, które mógłby uzyskać, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Każda szkoda może łączyć w sobie oba te elementy, albo też wyczerpywać się tylko w jednym z nich. Szkoda związana z utraconymi korzyściami ma zawsze charakter hipotetyczny i z reguły występuje obok rzeczywiście poniesionej straty. Szkoda na mieniu polega na naruszeniu prawnie chronionych dóbr i interesów. Szkodą na mieniu jest wszelki uszczerbek majątkowy nie polegający na naruszeniu dóbr osobistych, powstały zatem bez związku z osobą poszkodowanego. Zakres szkody na mieniu obejmuje: pożar, powódź, wynikające z tego uszkodzenia, zniszczenia, zagarnięcie cudzej rzeczy, naruszenie konkretnego prawa majątkowego, naruszenie majątku jako pewnej całości. Naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

 

 

3. BLEDY MEDYCZNE

Błędem w sztuce lekarskiej jest "postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej". Oznacza to, że kategoria ta dotyczy tylko sytuacji, gdy lekarz postąpił niezgodnie z wiedzą medyczną.

 

 

Do błędów lekarskich nie zalicza się więc przypadków niewłaściwego sterylizowania narzędzi do zabiegu, zoperowanie przez pomyłkę niewłaściwego narządu albo odmowa udzielenia pomocy pacjentowi, który jej potrzebuje. Nie są to przypadki postępowania niezgodnego z wiedza medyczną, ale po prostu niedbalstwo lub zła organizacja pracy. Bardzo dobrze obrazuje to uzasadnienie Sądu Najwyższego w 1967 roku w sprawie, gdy lekarz operował bez wcześniejszego mycia rąk, gdzie stwierdzono, że zastosowanie elementarnych zasad aseptyki jest obowiązkiem całego personelu i nie wymaga posiadania specjalnych wiadomości, dlatego nie jest błędem w sztuce lekarskiej. Błędem takim nie byłoby również podanie pacjentowi trucizny zamiast leków.

 

W tym zakresie zapewniamy poza pełną obsługą prawną:
• pomoc w zebraniu materiału dowodowego,
• ocenę czy wystąpił błąd medyczny lub inne zaniedbanie oraz ocenę skutków dla zdrowia przez lekarzy specjalistów znajdujących się na listach biegłych sądowych,
• doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów,
• weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych,
• uzyskanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów.


 

4. WYPADKI W PRACY

Prowadzimy zarówno postępowania przeciwko pracodawcom jak i postępowanie przed ZUS-em. Dla przyjęcia odpowiedzialności pracodawcy z reguły wykazać trzeba jego winę np. wadliwą organizację pracy etc., choć bywają sytuację, iż odpowiedzialność pracodawcy jest dalej idąca - na zasadzie ryzyka, wówczas nie istnieje konieczność udowadniania winy. Istotne jest zabezpieczenie dowodów z miejsca zdarzenia, wykonania zdjęć, zebrania oświadczeń świadków i nie podpisywanie protokołu wypadku gdy nie odpowiada on rzeczywistości.

 

Zapewniamy pełną obsługę prawną oraz:
• pomoc w ustaleniu odpowiedzialności pracodawcy i ZUS-u,
• ocenę skutków wypadku przez lekarzy specjalistów znajdujących się na listach biegłych sądowych,
• doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów,
• weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych,
• uzyskanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów.

 

 

5. CHOROBA ZAWODOWA

Prowadzimy zarówno postępowania przeciwko pracodawcom jak i postępowanie przed ZUS-em. Często w przypadku chorób zawodowych istnieje możliwość żądania świadczeń cywilnoprawnych od pracodawcy. Dotyczy to zarówno zadośćuczynienia jak i renty.

 

 

 

W tym zakresie zapewniamy:
• pomoc w ustaleniu odpowiedzialności i zgromadzeniu dowodów,
• pomoc w ustaleniu odpowiedzialności pracodawcy i ZUS-u,
• ocenę skutków choroby zawodowej przez lekarzy specjalistów znajdujących się na listach biegłych sądowych,
• doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów, weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie ZUS-u, towarzystw ubezpieczeniowych,
• uzyskanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów.6. WYPADKI WYNIKAJACE Z ZANIEDBAN OBOWIAZKOW

Najczęściej do tej grupy zdarzeń należą pośliźnięcia, upadki na śliskiej lub uszkodzonej nawierzchni, wypadków na skutek niesprawnych urządzeń, wypadki w sklepach, restauracjach oraz w trakcie imprez masowych. Ważnym elementem jest tutaj niezwłoczne zabezpieczenie dowodów - świadków, zdjęć, zgłoszeń właścicielowi terenu, Policji etc. Późniejsze bowiem ich pozyskanie bywa bardzo trudne.

 

Prowadzimy zarówno postępowania przeciwko pracodawcom jak i postępowanie przed ZUS-em. Dla przyjęcia odpowiedzialności pracodawcy z reguły wykazać trzeba jego winę np. wadliwą organizację pracy etc., choć bywają sytuację, iż odpowiedzialność pracodawcy jest dalej idąca - na zasadzie ryzyka, wówczas nie istnieje konieczność udowadniania winy. Istotne jest zabezpieczenie dowodów z miejsca zdarzenia, wykonania zdjęć, zebrania oświadczeń świadków i nie podpisywanie protokołu wypadku gdy nie odpowiada on rzeczywistości.

W tym zakresie zapewniamy pełną obsługę prawną, a także:
• pomoc w udowodnieniu zaniedbania i ustaleniu odpowiedzialności dane podmiotu,
• ocenę skutków wypadku przez lekarzy specjalistów znajdujących się na listach biegłych sądowych,
• doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów,
• weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych,
• uzyskanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów.7. ODSZKODOWANIA ZA SIECI PRZESYLKOWE

Nasza firma specjalizuje się w uzyskiwaniu wynagrodzeń za służebność przesyłu oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości, a także odszkodowań za szkody powstałe w związku z istnieniem infrastruktury w obrębie nieruchomości.

 

 

 

Mowa tu o odszkodowaniach za sieci:
• energetyczne,
• gazowe,
• telekomunikacyjne,8. WYPADKI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

W związku z charakterem pracy oraz obowiązków wykonywanych w gospodarstwach rolnych dochodzi w nich do poważnych wypadków. Poprzez system ubezpieczeń OC ich właściciele praktycznie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności finansowej, natomiast osoby poszkodowane mogą liczyć na wypłatę należnych im świadczeń odszkodowawczych. Prowadzimy zarówno postępowania przeciwko ubezpieczycielom oc jak i postępowanie przed KRUS-em.

 

 Zapewniamy pełną obsługę prawną:
• pomoc w ustaleniu odpowiedzialności i zgromadzeniu dowodów,
• ocenę skutków wypadku przez lekarzy specjalistów znajdujących się na listach biegłych sądowych,
• doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów,
• weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych,
• uzyskanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów.

 


WYSOKOSC ODSZKODOWAN

Wysokość odszkodowania jest przyznawana na podstawie analizy kilku czynników:
• Rodzaj oraz stopnień komplikacji doznanych obrażeń oraz powikłań,
• Długość leczenia oraz czas, w jakim nastąpił powrót do zdrowia,
• Wiek poszkodowanego,
• Wykonywany zawód,
• Stopień w jakim obrażenia wpłynęły na życie zawodowe (w niektórych przypadkach znalezienie alternatywnej formy zarobkowania lub wcześniejsza emerytura),
• Aktywność fizyczną osoby poszkodowanej,
• Poniesione koszty materialne,
• Zobowiązania wobec osób najbliższych oraz w jakim obrażenia wpłynęły na wypełnianie tych zobowiązań.

Dopiero po tym, jak wszystkie powyższe kwestie zostaną wzięte pod uwagę i dokładnie zbadane przez ekspertów, są oni w stanie orzec o tym, jakiej wysokości może być przyznane odszkodowanie . Oprócz odszkodowania za doznane obrażenia mogą Państwo także otrzymać zwrot utraconych dochodów oraz poniesionych wydatków.

Ważne:
• Wysokość odszkodowania jest kwestią uznaniową,
• Wysokość odszkodowania jest tym większa w danej sytuacji im bardziej wiarygodna i nie kwestionowana zgromadzona dokumentacja.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego wysokość uszczerbku na zdrowiu nie ma decydującego znaczenia dla ustalenia wysokości zadośćuczynienia, odmiennie do innych okoliczności (poczucie bezradności, niemożność kontynuowania nauki i korzystania z rozrywek) zgodnie np. z orzeczeniem SN z 27 listopada 1975r. II CR 604/75. Stąd, do oceny wysokości zadośćuczynienia konieczne jest poznanie wielu aspektów szkody i niemożliwym jest jego dokładne określenie na podstawie stopnia uszczerbku na zdrowiu.

Przykłady:
1. Osoba uczestniczyła w wypadku komunikacyjnym, w wyniku którego odniosła szereg bardzo poważnych obrażeń ciała, których konsekwencją jest trwałe kalectwo. Kancelaria uzyskała na rzecz tej osoby kwotę w wysokości 315.109 zł tytułem zadośćuczynienia oraz odszkodowania.
2. Osoba jadąca jako pasażer, została poszkodowana w wypadku samochodowym, otrzymała zadośćuczynienie 100.000 zł oraz rentę wyrównawczą w wysokości 1795,04 zł na m-c.
3. Osoba, która straciła w wypadku samochodowym bliską osobę, otrzymała od firmy ubezpieczeniowej 62 218,25 zł zadośćuczynienia.
4. Osoba poślizgnęła się na oblodzonym chodniku przed blokiem skutkiem czego było złamanie nogi. Kancelaria wynegocjowała na rzecz danej osoby odszkodowanie w wysokości 17.500 PLN.
5. Osoba, która uległa wypadkowi przy pracy, otrzymała comiesięczną rentę na zwiększone potrzeby w wysokości 1500zł miesięcznie oraz rentę wyrównawczą 236,66zł miesięcznie. Sprawa ostatecznie została zakończona ugodą w łącznej kwocie 115.241,69 PLN.

Jest to przyklad z Polski lecz dzialamy na terenie calej Europy i nie tylko.

 

 

SKORZYSTAJ Z NASZEJ POMOCY

Gdy uczestniczyłeś w wypadku, zatrułeś się nie ze swojej winy, byłeś ofiarą zaniedbania medycznego lub utraciłeś płynność finansową, my pomożemy Tobie uzyskać odszkodowanie. Niezależnie od skali szkody, zawsze możesz do nas zadzwonić po profesjonalną poradę. Nasze porady są całkowicie darmowe oraz pamietaj nie zależnie od tego, w jakim kraju mieszkasz lub mieszkales jestesmy w stanie Ci pomoc.

Zglos sprawe:

1. Opisz swoja sprawe i wyslij na nasz adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. A nastepnie my dokonamy analizy zgłoszenia przez nasz dział prawny

3. Nasz konsultant w ciągu max 24h skontaktuje sie z panstwem

4. Dokonamy weryfikacji telefonicznej przebiegu zdarzenia

5. Ustalimy termin i miejsce spotkania

6. Ustalimy spotkanie z Reprezentantem Regionalnym lub lub bedzie to wizyta w jednym z naszych punktów partnerskich

7. Podpiszemy umowe oraz pełnomocnictwo

8. Nastepnie moze zaczac sie proces odszkodowawczy, w który zaangażowana jest nasza kancelaria

9. Ostatecznie, uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania!

 

Zapraszamy